logo MPWiK

Strefa klienta

Załatwienie sprawy

W celu wydania zapewnienia na dostawę wody i odbiór ścieków należy:

  1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie MPWiK „wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków”.

  1. Załączyć do wniosku kserokopię aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  2. Wniosek wraz z załączoną kserokopią mapy wysłać pocztą na adres MPWiK w Lesznie ul. Lipowa 76A lub złożyć  w siedzibie Spółki (budynek A - Sekretariat lub budynek B - pokój nr 6).

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki - budynek B pokój nr 6:

 

wniosek nr 1 –  obiekt budowlany,

wniosek nr 2 –  dla podziału geodezyjnego działki (np. pod budownictwo jednorodzinne lub wielorodzinne)

klauzula informacyjna

upoważnienie

a p j