logo MPWiK

Strefa klienta

Załatwienie sprawy

Wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci lub projektowych na budowę sieci:

  • wodociągowej,
  • kanalizacji ogólnospławnej,
  • kanalizacji sanitarnej,
  • kanalizacji deszczowej.

Wydane przez MPWiK warunki techniczne na podłączenie do sieci wod-kan lub projektowe na budowę sieci wod-kan są wytycznymi niezbędnymi do sporządzenie projektu budowlanego sieci lub przyłączy wod-kan.

W celu wydania warunków technicznych na budowę sieci lub podłączenie do sieci należy:

  1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie MPWiK „wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci …”.
    Załączyć do wniosku kserokopię aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego .
  2. Wniosek wraz z załączoną kserokopią mapy wysłać pocztą na adres MPWiK w Lesznie ul. Lipowa 76A lub złożyć  w siedzibie Spółki (Sekretariat - budynek A lub pokój nr 6 - budynek B).
  3. Warunki techniczne są ważne przez okres dwóch lat, dlatego po upływie terminu ich ważności należy zwrócić się do MPWiK w Lesznie z prośbą o ich przedłużenie lub wydanie nowych warunków technicznych.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki - budynek B pokój nr 6:

a p j